Báo cáo nghiên cứu: Thúc đẩy hành động Liêm chính giữa DN và CP tại VN

Báo cáo đánh giá "Thúc đẩy Hành động Liêm chính giữa Doanh nghiệp và Chính phủ tại Việt nam" được thực hiện nhằm  đánh giá cụ thể hơn về những mặt đã đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của một số sáng kiến/nỗ lực tập thể thúc đẩy thực hiện liêm chính kinh doanh gần đây tại Việt Nam. Hy vọng rằng với các phát hiện chính, hữu ích và các khuyến nghị quan trọng sẽ là nền tảng phát triển của một giai đoạn mới, trong đó nhấn mạnh sự hợp tác của cộng đồng doanh nghiệp với chính phủ trong cuộc chiến chống tham nhũng trong các giao dịch kinh doanh. 

Để xem báo cáo tiếng Việt tại đây.
Để xem báo cáo tiếng Anh tại đây. 

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8