Luật phòng chống tham nhũng năm 2005

Luật phòng chống tham nhũng số 55/2005/QH11 quy định về phòng, chống tham nhũng được Quốc hội ban hành vào ngày 29 tháng 11 năm 2005 về việc phòng chống, phát hiện và xử lý về hành vi tham nhũng và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong phòng, chống tham nhũng.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8