Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng (2012)

Luật phòng chống tham nhũng của Việt Nam được ban hành ngày ngày 20 tháng 11 năm 2005, và được sửa đổi, bổ sung ngày 23 tháng 11 năm 2012. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống tham nhũng số 27/2012/QH13 có hiệu lực ngày 01/02/2013, sửa đổi bổ sung khắc phục một số điểm hạn chế tại Luật cũ bằng việc buộc phải công khai các thông tin như công khai danh mục dự án chỉ định thầu và lý do chỉ định, danh sách nhà thầu tham gia, kết quả lựa chọn nhà thầu...

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8