Quy tắc kinh doanh (đề cương mẫu)

Mỗi doanh nghiệp có một cách văn hóa ứng xử riêng, mang đặc điểm riêng, phù hợp với văn hóa ứng xử của cộng đồng. Sự phát triển của doanh nghiệp phải gắn liền với việc xây dựng, củng cố các mối quan hệ trong nội bộ và bên ngoài doanh nghiệp. Chỉ khi đó doanh nghiệp mới có sự phát triển bền vững.
Tài liệu này giới thiệu với các bạn một "đề cương mẫu" của Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh.

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8