Xây dựng các hệ thống liêm chính

Liêm chính doanh nghiệp thường được hiểu là sản phẩm của sự lãnh đạo đúng đắn, sự tuân thủ nghiêm chỉnh luạt lệ cũng như những quy định hiệu quả nhằm ngăn ngừa và xử phạt những hành vi sai trái. Mặc dù những yếu tố này đều hết sức quan trọng nhưng nếu chỉ có một yếu tố thôi thì không đủ để xử lý một cách lâu dài và toàn diện hàng loạt những rủi ro tham nhũng có liên quan với nhau mà các công ty phải đối mặt.

Để phối hợp một cách hiệu quả trong việc chống lại tham nhũng trong doanh nghiệp, các công ty và các nhà hoạch định chính sách phải lồng ghép những yếu tố này thành một “hệ thống liêm chính doanh nghiệp”. 

Tài liệu khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8