Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học

14/06/2018

Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học cần bảo đảm nêu rõ ràng và đầy đủ các nội dung cơ bản được trình bày dưới đây.
 

Phần 1: Kết quả phòng chống tham nhũng


Báo cáo công tác phòng chống tham nhũng trong trường học
 
Nội dung này cần trình bày được những hoạt động đã được triển khai thực hiện, những kết quả mà trường đã đạt được (số liệu thống kê rõ ràng);… bao gồm những việc làm cụ thể như sau:

1.Việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về PCTN; công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN trong phạm vi trách nhiệm của Trường.

2.Kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng
 • 2.1.Việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.
 • 2.2.Việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy định về chế độ, định mức, tiêu chuẩn.
 • 2.3.Việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng.
 • 2.4. Việc cán bộ, viên chức nộp lại quà tặng.
 • 2.5. Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập
 • 2.6. Việc xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tố chức, đơn vị khi để xảy ra hành vi tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.
 • 2.7. Việc thực hiện cải cách hành chính.
 • 2.8. Vấn đề tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ, kỹ thuật trong lĩnh vực quản lý cũng như điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, và đơn vị.
 • 2.9. Việc đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.
3. Kết quả phát hiện và xử lý tham nhũng

Phần 2: Đánh giá tình hình tham nhũng, công tác phòng chống tham nhũng

Đánh giá tình hình tham nhũng

Trong phần này, Ban lãnh đạo Nhà trường cần đưa ra được các đánh giá khác quan về  tình hình tham nhũng trong phạm vi quản lý, bao gồm:
 • Công tác phòng chống tham nhũng trong trường đã được thực hiện tốt hay chưa?
 • Công tác phòng chống tham nhũng trong trường đã được tổ chức như thế nào?
 • Có vụ việc tham nhũng nào xảy ra hay không? Nếu có thì lý do tham nhũng tồn tại trong trường là gì?
So sánh tình hình tham nhũng với cùng kỳ năm trước Cùng với đó, nhà trường cần tự đánh giá mức độ hoàn thành mục tiêu và đánh giá những khó khăn, vướng mắc, hạn chế trong công tác phòng chống tham nhũng trong năm học vừa qua.

Phần 3: Phương hướng nhiệm vụ năm học tiếp theo

Trong phần này, Ban lãnh đạo Nhà trường cần đưa ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong công tác phòng chống tham nhũng cho năm học sắp tới.

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch phòng chống tham nhũng đã được ban hành và đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền về phòng chống tham nhũng; mở rộng công tác phòng chống tham nhũng cho cả đối tượng học sinh, sinh viên,…

Phần 4: Kiến nghi và đề xuất

Kiến nghị phòng chống tham nhũng trong trường học
 
Đưa ra các kiến nghị cho cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Đề xuất các giải pháp, sáng kiến nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, khắc phục những khó khăn, vướng mắc.
 
Đọc thêm
Luật phòng chống tham nhũng và những điều cần biết

Nguồn: Tổng hợp
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8