Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

06/06/2018

Phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ cấp bách của Đảng, Nhà nước và toàn thể nhân dân. Dẫu vậy, muốn công tác phòng chống tham nhũng đạt được hiệu quả ...

Phương hướng nhiệm vụ phòng chống tham nhũng năm 2018

Theo Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng Qúy I năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong thời gian tới đây, Đảng, Nhà nước và các bộ sở ban ngành liên quan cần tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” được ban hành năm 2012 do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành. Cụ thể như sau:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch, Quy chế phối hợp thực hiện Công ước của Liên hợp quốc về phòng chống than nhũng đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành, giai đoạn II của Chiến lược quốc gia về phòng, chonogst ham nhũng; Đề án đưa nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng,….
 
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

Thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống  tham nhũng, lãng phí trong đó tập trung công tác tuyên truyền, phòng ngừa tham nhũng lãng phí. Thực hiện tốt nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Ngăn chận đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tiến hành rà soát, nghiên cứu xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư nhằm tăng cường tính công khai, minh bạch, giảm thiểu những hạn chế, bất cập, khắc phục những sơ hở dễ bị lợi dụng để tham nhũng, tiêu cực.

Triển khai thực hiện theo đúng các chương trình công tác của Bộ; Kế hoạch thanh tra, kiểm tra và Kế hoạch hành động phòng, chống tham nhũng của Bộ năm 2018. Đồng thời xử lý, giải quyết kịp thời, dứt điểm và đúng pháp luật đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân..

Biện pháp phòng chống tham nhũng

Có thể khẳng định, phòng chống tham nhũng là một nhiệm vụ khó khăn, phức tạp; đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chính vì thế, tất cả các bộ, ban ngành liên quan, những người đứng đầu các cơ quan tổ chức cần thực hiện các giải pháp phòng chống tham nhũng đã được nêu ra trong Nghị quyết Trung ương Đảng.

Thứ nhất, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan tổ chức.
Thứ hai, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế- xã hội nhằm mục đích phòng chống tham nhũng, lãng phí. Hiện nay, vẫn còn một số điều luật liên quan đến vấn đề quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản chưa mang đến hiệu quả, thậm chí bị lợi dụng để thực hiện hành vi tham ô, hối lộ. Chính vì vậy cần bổ sung và hoàn thiện sớm những điều luật này.

Thứ ba, tiếp tục hoàn thiện và thực hiện nghiêm các cơ chế, chính sách trong công tác tổ chức, cán bộ , để phòng, ngừa tham nhũng. Phải minh bạch, công khai trong công tác cán bộ , đặc biệt trong quá trình tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, kỷ luật,…
 
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

Một trong những giải pháp được cho là hiệu quả trong việc phòng chống tham nhũng trong tổ chức doanh nghiệp là thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ. Bộ quy điều này nên bao gồm những điều luật cơ bản quy định cụ thể về vấn đề điều chuyển, thay thế những cán bộ lãnh đao, quản lý, cũng như đề xuất những quy định rõ ràng về việc kiểm soát thu nhập của những người  có chức vụ, có quyền hạn.

Thứ 4, cần tiếp tục hoàn thiện thể chế và tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử đề nâng cao hiệu quả của công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.

 Và hơn hết với thực trạng phòng chống tham nhũng ở nước ta, chúng ta cần tăng cường vai trò giám sát của cơ quan dân cử và nhân dân. Cùng với đó phải đưa ra những biện pháp bảo để bảo vệ an toàn và kịp thời để biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tổ chức dũng cảm tố cáo, phát hiện hành vi tham nhũng và có thành tích đấu tranh chống tham nhũng.

Đấu tranh phòng chống tham nhũng là một trong những cuộc chiến phức tạp, gay go, quyết liệt và hết sức dài lâu. Nhưng dù khó khăn đến mức nào đi nữa, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta vẫn luôn phải nỗ lực hết sức để đẩy lùi vấn bạn này từ đó xây dựng một đất nước giàu mạnh, trong sạch.

Đọc thêmLuật phòng chống tham nhũng và những điều cần biết

Nguồn: Tổng hợp
Bình luận bài viết (0)

Các tin khác

Đối tác

2
3
4
5
6
7
8