Đào tạo trực tuyến

Doanh nghiệp thực hành áp dụng Cơ chế kiểm soát nội bộ & Bộ quy tắc ứng xử trong kinh doanh

Hướng dẫn áp dụng cơ chế kiểm soát nội bộ (KSNB)
Giới thiệu

Chương trình hướng dẫn áp dụng Cơ chế Kiểm soát Nội bộ (KSNB)

Chương trình bao gồm 11 video với thời lượng 54 phút giới thiệu công cụ KSNB theo khung COSO, các thành phần của KSNB và các bước thiết lập, vận hành hệ thống KSNB trong doanh nghiệp. Phần lớn các quốc gia trên thế giới đang thiết kế và xây dựng khung KSNB dựa trên các tiêu chuẩn trong Báo cáo COSO 2013, chú trọng sự liên kết chặt chẽ giữa kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro với quản trị doanh nghiệp. Từ đó xác định 5 thành phần quan trọng của KSNB gồm: Môi trường kiểm soát; Đánh giá rủi ro; Hoạt động kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Hoạt động giám sát. Để thiết lập cơ chế KSNB, chương trình sẽ hướng dẫn xây dựng quy trình KSNB gồm 2 giai đoạn là chuẩn bị và triển khai xây dựng, nhưng cũng nhấn mạnh rằng đó phải là một quá trình thay đổi trong tư duy đối với lãnh đạo, thay đổi thói quen của cán bộ, nhân viên và thay đổi một số tập quán của công ty. Để quy trình KSNB đem lại hiệu quả, việc vận hành kiểm soát nội bộ cần phải huy động sự tham gia của các bên từ Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, Ủy ban kiểm toán, Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập, Cán bộ nhân viên và các bên liên quan. Đặc biệt, dựa trên 5 thành phần quan trọng của KSNB cần thực hiện đánh giá KSNB của doanh nghiệp trên những tiêu chí nhất định. Ngoài các video bài học, chương trình cũng đưa ra các case study và những tài liệu tham khảo để học viên nghiên cứu.

Câu hỏi ứng dụng

Hãy trả lời các hỏi dưới đây để đánh giá nội dung kiến thức đã học

Sau khi hoàn thành trả lời các câu hỏi phía trên, bạn vui lòng nhập thông tin vào form bên dưới đây và bấm gửi để nhận kết quả và chứng nhận e-certificate vào địa chỉ email đăng ký.

Đăng ký nhận chứng nhận trực tuyến